Forurening i undergrunden

Giftgrund under EF1386

Ejendommen er kortlagt som giftgrund på Vidensniveau 2 på følgende baggrund :

I forbindelse med grundforstærkning og piloteringsarbejder i ejendommens kælder blev der i 1991 konstateret en jordforurening.

Der blev herunder udtaget to prøver, som ved analyse viste et indhold af cyanid, syreflygtig cyanid og PAH'er (gasværkstjære), og som indikerer, at forureningen stammer fra deponering af gasværksslagge langs den tidligere kystlinie i dybde med det nuværende vandspejl i havnen.

Det skal understreges, at forureningen ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for ejendommens beboere, hvilket også fremhæves i Miljøkontrollen's breve til de af Ejerforeningens medlemmer, som har rettet henvendelse i sagen.

Fordele og ulemper

At grunden er registreret som giftgrund skal ikke give anledning til ængstelse for beboerne, idet den forurenede jord ligger under et lag ikke-forurenet jord, som yderligere er dækket af asfalt eller fliser. Man vil desuden ikke forvente, at beboere i etagebyggeri ønsker at grave i jorden eller dyrke spiselige afgrøder i gården.

Økonomisk set er forureningen faktisk en fordel for ejendommens beboere, idet den del af ejendomsskatten, som vedrører grundarealet, nu er sat til kr. 0,00 (mod tidligere godt kr. 500,-/år for en gennemsnitlig lejlighed).

Bestyrelsen vil henvise til Miljøkontrollens guide til ejere af forurenede grunde og til Miljøstyrelsens undersøgelse om dyrkning af frugt og grøntsager i lettere forurenet jord.

For yderligere information om emnet henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside.


Vidensniveau 2

Et areal kan være kortlagt på "Vidensniveau 2", hvis Miljøkontrollen har konkret viden om, at der på arealet findes en forurening, som kan have en skadelig virkning på mennesker eller miljø.
I mange tilfælde vil der ikke være nogen sundhedsfare ved at bo på en grund, som er kortlagt på Vidensniveau 2, fordi forureningen ligger tilpas dybt i jorden (i ejerforeningens tilfælde godt 3 meter under gadeniveau).

Se i øvrigt Miljøstyrelsens bilag om grænseværdier for jordforurening.