Flot advarsel om fest til naboerneFlot advarsel om "larm i opgangen"

Ejerforeningens Husorden

Den gældende Husorden er gengivet nedenfor, men findes også i PDF format.Husorden

Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108  


Trapper


Der må ikke forefindes affald, cykler eller andre effekter på ejendommens trapper. Bestyrelsen har beføjelse til –uden forudgående varsel– at fjerne alle ting, som henstår på trapperne og, som skønnes at udgøre fare i tilfælde af brand.
I øvrigt henvises til krav i bygningsreglementerne.

Støj

Det henstilles til beboerne at udvise forståelse for hinanden og søge at begrænse støj (f.eks. ved at lukke vinduerne, når der spilles musik).
Løb eller tramp i lejligheden bør undgås.
Hvis man skal afholde fest, bygge om eller på anden måde støje, skal der opsættes en seddel i opgangen med tidspunkt og varighed.
Vaskemaskiner, støvsugere og andre støjende apparater må ikke benyttes efter kl. 22:00. Larm, musik og råb i gården er ikke tilladt.

Rygning

Der må ikke ryges på ejendommens fællesarealer, herunder hoved- og bagtrapper. Der må ikke smides cigaretskodder på fortovet.

Cykler

Cykler må ikke stilles op af facaden - men skal stilles i stativ eller sættes i cykelkælder.
Ejerforeningen råder over to aflåste cykelkældre, og tre cykelstativer.
Den øvre cykelkælder er forbeholdt daglige brugere. Beboere, der kun sjældent benytter deres cykel, henvises til den dybe kælder.

Yderdøre

Yderdørene i ejendommen er monteret med lukke/åbne automatik.
Brug altid kontakt eller lås i karm for at åbne. Automatik må ikke slås fra.
Det henstilles til beboerne, at man altid sikrer, at døren er forsvarligt lukket og låst efter passage, så indbrud undgås.

Postkasseanlæg

Navneskilte til postkasseanlæg bestilles hos bestyrelsen. Egne opsatte navneskilte vil blive fjernet. Der må kun opsættes autoriserede klistermærker med ”Reklamer, nej tak”.

Dørtelefoner

Brug dørtelefonerne med omhu. Luk ikke op for fremmede uden at ”tage imod” og tjek altid, at gæsterne er personer med relevant ærinde i opgangen.

Overholdelse af gældende Husorden

 

 
Enhver beboer, som konstaterer, at nærværende husorden ikke bliver respekteret, bør straks påtale dette direkte overfor vedkommende.

Hvis husordenen overtrædes gentagne gange, kan der rettes skriftlig henvendelse til ejerforeningens bestyrelse, som vil behandle sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Gentagne, alvorlige brud på ejendommens husorden kan ultimativt føre til, at ejeren/beboeren fortaber ret til at bebo lejligheden.


Denne husorden, som er vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. april 2010, er udarbejdet i henhold til Ejerlejlighedsloven, Lov nr. 199 af 08.06.1966 om ejerlejligheder, jf. Lov bekendtgørelse nr. 647 af 25.07.1995 med senere ændringer.


Se ejerforeningens husorden, som den blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober 2002.Baggrund for indførelse af Husorden

Ejerforeningens bestyrelse har gennem tiden modtaget en del klager over støjende adfærd, rygning på trapperne og lignende tvister mellem naboer.

Bestyrelsen har imidlertid hverken lyst eller beføjelser til at agere som ejendommens lokale politi-station, og har derfor stillet forslag om "Husorden" til godkendelse og almindelig accept på ekstraordinær generalforsamling pr. 02-10-2002.

Ejerforeningens Husorden er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling pr. 16-10-2002.Retningslinier ved udskiftning af vinduer

I forbindelse med udskiftning af beboernes egne vinduer vil bestyrelsen gerne understrege, at disse skal udskiftes med trævinduer i god kvalitet og, at sprosse­dimensioner og øvrige detaljer skal fremstå så tæt på det oprindelige vindue som muligt.

Vinduer fra høj stue og opefter skal fremtræde hvidmalede, farvekode RAL 9010.

Øvrige vinduer og døre skal udføres i farven RAL 6009 (såkaldt "københavnergrøn").

Det anbefales i øvrigt, at bestyrelsen kontaktes før en udskiftning af vinduer iværksættes.Fortsæt med ejendommens fotogalleri eller gå til emnet Geografi.