Byggemodning og salg af erhvervslejligheden Krusågade 35, kld.tv

Projektet er afsluttet og lejligheden er klar til salg

Pr. 12-02-2004 er lejligheden helt færdig og klar til salg eller udlejning.

En opdateret plan over lejligheden viser detaljer i indretningen.

Se også den omfattende fotoserie fra renoveringen af lejligheden.


Fugtproblemet er løst og sagen afsluttet

Pr. 30-11-2003 er alle reparationer udført, så der ikke fremover opstår fugtskade i lejligheden.

Ejerforeningen har i denne forbindelse modtaget refusionsopgørelse fra forsikringsselskabet.

Se også seneste fotos fra reparation af vandskade og renovering af lejligheden.


Fugtproblemer under renoveringsarbejdet

Pr. 24-10-2003 gjorde Ole Holm Præst (via en højt prioriteret mail til bestyrelsen) opmærksom på, at det under renoveringen af det tidligere køkken havde vist sig, at der gennem nogen tid var kommet fugt fra et utæt koldtvandsstigerør i lejlighederne ovenfor - og at vandspildet nu var nærmere jævnt rindende end sjældendt dryppende.

Da det var klart, at ansvaret for skaden påhviler ejerforeningen, iværksatte bestyrelsen en reparation af røret så hurtigt som overhovedet muligt (med assistance fra Østberg VVS og Ole Holm Præst selv), så yderligere vandspild kunne undgås.

Ved en tidligere besigtigelse af lejligheden havde bestyrelsen haft mistanke om svampe-skade i træværket og havde derfor sikret professionel vurdering af problemet ved kontakt til firmaet Goritas, som er specialister indenfor dette område.

Goritas har inspiceret etageadskillelsen og udarbejdet en rapport, som er sendt i kopi til ejerforeningens forsikringsselskab.

Udbedring af skaden vurderes at koste ca. kr. 30.000,-. Hertil skal til lægges salæret til Goritas og udgiften på ca. kr. 5.000,- til reparation af det defekte rør.

Det er selvfølgelig ærgerlige penge at miste - på den anden side er det godt, at skaden er opdaget, mens reparationen endnu er overskuelig.


Handlen er afsluttet og skødet er tinglyst

Pr. 01-10-2003 har bestyrelsen modtaget kopi af anmærkningsfrit tinglyst skøde.

Ejerforeningen har i denne forbindelse modtaget den resterende del af købesummen.

Se fotoserien fra renoveringen.


Salget er gennemført

Pr. 01-09-2003 er endeligt skøde og allonge vedr. ejerforeningens sikkerhed for betaling af ejerforeningsbidrag gensidigt underskrevet og sendt til tinglysning.

I løbet af sommeren 2003 har entreprenør Ole Holm Præst lavet en række forbedringer og renoveringsarbejder, men der udestår fortsat stadig meget arbejde før lejligheden er klar til indflytning.


De juridiske detaljer er ved at være på plads

Ved status pr. 19. juli 2003 udestår kun den endelige tinglysning af udvidelsen af den oprindelige erhvervslejlighed, ejerlejlighed nr. 26.

Bestyrelsen har derfor bedt Vest Administrationen fremsende meddelelse om fremtidig betaling af ejerforeningsbidrag jævnfør kontrakten med Ole Holm Præst.


Fuld gang i arbejdet med den nye lejlighed

Istandsættelse og sammenlægning med ejerforeningens uudnyttede lokale er ved at være på plads.

Dette gælder både den fysiske indretning af lejligheden og de juridiske aspekter, idet entreprenør Ole Holm Præst pr. 10-06-2003 har modtaget uskadelighedsattest fra myndighederne.

Ole Holm Præst har allerede indbetalt en betydelig del af den aftalte købesum til ejerforeningen, og bestyrelsen forventer at modtage den underskrevne kontrakt indenfor den nærmeste fremtid.

Det skal i øvrigt bemærkes, at istandsættelsen har bidraget positivt til det generelle indtryk af ejendommen.

Hvor der tidligere sås et forfaldent, overmalet vindue og en utiltalende trappenedgang, har lejligheden nu fået et flot, nyt indgangsparti i den "rigtige" grønne farve. Desuden er flere vinduer mod gården er blevet skiftet og fremtræder nu med moderne termo-ruder i rammer af god kvalitet.


Ejerforeningen har indgået aftale om salg af lejligheden Krusågade 35, kld.tv

Bestyrelsen har pr. 17-01-2003 accepteret et tilbud om køb af lejligheden fra entreprenør Ole Holm Præst.

Der udestår en række detaljer i den endelige salgskontrakt, men bestyrelsen forventer, at disse vil være afklaret inden udgangen af januar 2003.

Gensidig underskrift af kontrakt forventes senest pr. 15-02-2003.


Ejerforeningen ønsker pr. 15-01-2003 at sælge ejerlejlighed nr. 26, Krusågade 35, kld.tv

Lejligheden forventes solgt til en person eller et firma, som kan stå for fædiggørelsen af projektet, således at ejerforeningens bestyrelse ikke selv optræder som entreprenør på projektet.

Projektets historiske udvikling kan følges nedenfor, idet det dog skal bemærkes, at byggeandragende tidligere er fremsendt til behandling, og at myndighederne allerede har givet officiel byggetilladelse til projektet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at bestyrelsen har fået tinglyst en servitut på lejligheden, som forhindrer anvendelse af lokalerne til massageklinik eller lignende.

Eventuelle henvendelser vedr. købstilbud bedes fremsendt via e-mail til ejerforeningens bestyrelse.


Ejerforeningen har pr. 15. marts 2002 overtaget Krusågade 35, kld.tv, lejlighed nr. 26

Lejligheden er købt på tvangsauktion til en yderst fordelagtig pris, og det er bestyrelsens forventning, at en sammenlægning af denne lejlighed med ejerforeningens pt. uudnyttede lokale i høj kælder, vil kunne skabe betydelig økonomisk gevinst ved salg.

Det er bestyrelsen vurdering, at der skal bruges max. kr. 500.000,- til påkrævet ombygning og istandsættelse, før den samlede lejlighed vil være reelt salgbar.

Et salg af Krusågade 35, kld.tv som selvstændig, beboelig ejerlejlighed, forudsætter imidlertid myndighedernes godkendelse, hvorfor bestyrelsen pt. arbejder på færdiggørelsen af de krævede dokumenter.

Uanset Kommunens afgørelse vil bestyrelsen "indflette nogle klausuler", som ikke tillader brug af lokalerne til massageklinik eller lignende.


Vedlagt findes en række tegninger, som bl.a. skal benyttes ved myndighedsbehandlingen

Bemærk, at tegningerne vises i PDF format, som kræver at Acrobat Reader er installeret på computeren.

Tegningerne ses bedst, hvis de roteres 90 grader mod uret og skaleres til mindst 150 pct.Ved myndighedsbehandlingen har det efterfølgende vist sig, at Ejerforeningens bestyrelse ikke umiddelbart kan disponere over det uudnyttede lokale i høj kælder, hvorfor der er indledt forhandlinger med Naverne, som principielt ejer lokalet.

På bestyrelsesmøde pr. 07-07-2002 blev det besluttet, at ejerforeningens oplæg til forhandling skal ses i en "større sammenhæng", således at eventuelle fordele for Naverne bør kunne bortfalde, hvis ikke begge forslag i oplægget bliver godkendt på Navernes generalforsamling i uge 39, 2002.

Under alle omstændigheder skal det fremsatte forhandlingsoplæg godkendes på Ejerforeningens generalforsamling, som forventes ekstraordinært indkaldt medio august 2002.Umiddelbart før ekstraordinær generalforsamling pr. 02-10-2002 blev bestyrelsen orienteret om, at myndighederne desværre havde fejlbehandlet bestyrelsens byggeandragende.

Det gælder således ikke, at Naverne er formelle ejere af "det blinde lokale", som tænkes sammenlagt med lejligheden Krusågade 35, kld.tv.

Ejerforeningen har tinglyst ret over lokalet, og kan derfor udmærket sammenlægge lokalerne med henblik på etablering og salg af Ún samlet lejlighed.