Renovering af ejendommens øvre facader

 • Kommenteret billedserie fra projektet
 • Samlet oversigt over dokumenter i projektet

 • Opdateret pr. 13-07-2005  Projektet er endeligt afsluttet

  11-10-2005

  Projektets forløb og regnskab blev præsenteret på generalforsamlingen pr. 29-06-2005.

  Der er efterfølgende fremsendt et orienterende brev til ejerforeningens medlemmer, hvoraf det fremgår, at den samlede udgift til individuel finansiering beløber sig til kr. 1.433.764,-.

  Hvis man ikke ønsker at deltage i fælles lån, er fredag d. 14-10-2005 sidste frist for indbetaling af egen andel til ejerforeningens konto hos Vest Administrationen A/S.  Projektet er færdigt

  Efter at have set på stilladset i næsten tre måneder er det en fornøjelse at se det færdige resultat;  facaden er virkelig blevet flot.

  Der er pr. 14-06-2005 holdt afleveringsforretning på projektet, og udover nogle ganske få detaljer er projektet nu helt færdigt.

  Bestyrelsen forventer at præsentere projektets regnskab på den ordinære generalforsamling pr. 29-06-2005.


  Status pr. 03-04-2005

  Stilladset har været færdigt opsat siden onsdag før Påske, og i ugen efter har der været fuld gang i arbejdet med afrensning af murværket.

  Der er afholdt opstartsmøde på projektet pr. 29-03-2005 (tirsdag efter Påske), og samme dag har ejerforeningen modtaget første a'conto faktura fra 3T Byggeentreprise.

  Bestyrelsen har løbende inspiceret arbejdet, hvilket har givet anledning til en række mails vedr. projektet.


  Note 1

  Afrensning af murværket foretages "oppefra og ned" med JOS metoden
   

  JOS afrensning er en patenteret tryk regulerbar lavtryks vådblæsning, specielt egnet til skånsom afrensning med ”bløde” blæsemidler.
  Patentet ligger hovedsageligt i dysen, der muliggør blanding af blæsemiddel fremført ved trykluft med vand under tryk, så en let roterende effekt opnås.

   

  Materiel: JOS anlæg, luftkompressor og regulerbar højtrykspumpe til vandtryk.

  Note 2

  Firma-logo på hjørnet af Ingerslevsgade og Krusågade
   

  Bestyrelsen har udarbejdet et skilt med teksten "Bygherre www.EF1386.dk", som (med noget besvær - og mest for sjov) er opsat på hjørnet af stilladset.
  Skiltet, som virkede meget stort "nede på jorden", er dog ikke helt så prangende, som de tilsvarende bannere fra entreprenør, rådgiver og stilladsfirma.

  Note 3

  Stilladsets størrelse og placering giver mulighed for reklame-indtægter
   

  Bestyrelsen vil arbejde for, at der udlejes kommerciel reklameplads på den del af stilladset, som er umiddelbart synlig fra Fisketorvet, Dybbølsbro og forbi-passerende tog på DSB's område.  Projektet er i gang

  Ved status pr. 15-03-2005 er folkene fra JG Stilladser i fuld gang med arbejdet.

  Entreprenøren 3T har tidligere afspærret fortovet og sat en skurvogn klar.

  Se også den kommenterede billedserie om projektet.


  Projektet er under opstart

  Projektet er igangsat, og jævnfør Ingeniør Kurt Nicolaisens overordnede tidsplan for projektet, vil opsætningen af stillads blive påbegyndt pr. 07-03-2005, idet selve renoveringen påbegyndes pr. 29-03-2005.

  Ejerforeningens formand, Thomas Sørensen, er i øvrigt blevet kontaktet af Ejby Arkitektkontor (rådgiver for ejendommens forsikringsselskab), som forventer, at samtlige forbehold i forsikringen vedr. svamp mv. bliver slettet, når dette projekt er gennemført.

  Denne bemærkning skal selvfølgelig også ses i lyset af de øvrige forbedringer, som er foretaget i ejendommen, herunder specielt etableringen af omfangsdræn.


  Projektet igangsættes i starten af marts måned

  Projektet blev vedtaget med stort flertal på den ekstraordinære generalforsamling pr. 15-02-2005.

  Efter generalforsamlingen er de modtagne tilbud på entreprisen blevet gennemgået, og firmaet 3T Byggeentreprise A/S er blevet valgt til at udføre arbejdet.

  Se i øvrigt Kurt Nicolaisens orientering til beboerne, som pr. 23-02-2005 er opsat på opslagstavlerne ved ejendommens hovedtrapper.

  Følgende nye dokumenter er registreret i sagen

  ERFA blade i forbindelse med arbejdets udførelse

  Ejerforeningens medlemmer opfordres til at følge udviklingen i projektet på hjemmesiden www.EF1386.dk, hvor bl.a. billedserien vil blive løbende opdateret.


  Projektet fremstilles på ekstraordinær generalforsamling

  Efter besigtigelse af reparations­arbejder i lejligheden Krusågade 35, 2.th, gennemførte Ingeniør Kurt Nicolaisen i januar 2005 en vurdering af ejendommens facade mod gaden.

  På baggrund af notat herfra har bestyrelsen fundet det nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor kun punktet "Restaurering af øvre facade mod gaden" er til debat og afstemning.


  Kurt Nicolaisen har først efter udsendelsen af indkaldelse til generalforsamling haft lejlighed til at gennemse tilbud på arbejdet, og har efterfølgende meddelt bestyrelsen og Vest Administrationen, at det fremsendte budget bør justeres, idet renoveringen må forventes at blive dyrere end først antaget.  Kurt Nicolaisen har herunder redegjort for betydningen af korrekt udførte fuger.

  Bestyrelsen er opmærksom på, at det reviderede budget er væsentlig højere end det oprindeligt udsendte, og arbejder fortsat på at finde den billigst mulige løsning - dog uden at gå på kompromis med arbejdets kvalitet.

  Teknisk interesserede kan med fordel genopfriske specifikationen af tilbudskrav pr. 14-01-2004 eller besøge Cortex Facaderens og orientere sig om Hedvands­rensning  og JOS afrensning  under Rensningsmetoder.

  Se også billedserien om problemet.


  Projektets gennemførelse udsættes

  Forslag om umiddelbar gennemførelse af projektet blev forkastet ved afstemning på ejerforeningens ordinære generalforsamling pr. 14-04-2004.

  Da det er bestyrelsens holdning, at projektet bør gennemføres snarest mulig, vil forslaget blive genfremsat på først kommende ordinære generalforsamling.

  Bestyrelsen vil i denne forbindelse udarbejde forslag til finansiering efter samme model *, som med succes er gennemført ved tidligere vedligeholdsarbejder.


  Vurdering af projektets tidshorisont

  Bestyrelsen har bedt ingeniør Kurt Nicolaisen vurdere hvor påkrævet en renovering af facaden egentlig er, og hvor meget sagen haster.

  På baggrund heraf har formanden pr. 23-01-2004 modtaget en mail, hvoraf det fremgår, at projektet bør igangsættes snarest mulig.

  Der vil blive orienteret nærmere om projektet på ejerforeningens ordinære generalforsamling i foråret 2004.


  Bestyrelsen indhenter tilbud på arbejdet

  Bestyrelsens formand Thomas Sørensen har udarbejdet en detaljeret specifikation af kravene til gennemførelse af renovering af ejendommens øvre facader.

  Specifikationen er pr. 14-01-2004 sendt til to udvalgte entreprenører, og bestyrelsen forventer at kunne fremlægge tilbud på arbejdet på ejerforeningens ordinære generalforsamling i foråret 2004.


  Projektet forventes igangsat i løbet af 2004

  Bestyrelsen ønsker at igangsætte en renovering af ejendommens øvre facader inden udgangen af år 2004.

  Projektet, som forventes at koste af størrelsesordenen kr. 250.000,- excl. moms, vil blive finansieret via indtægten fra salget af Krusågade 35, 5. sal.

  Arbejdet vil i grove træk bestå af af følgende aktiviteter :

  Bestyrelsen anbefaler, at arbejdet udføres med flytbart stillads. Dels er dette billigere og dels vil det ikke genere beboernes udsigt fra vinduerne i samme grad, som et stort, fuldt dækkende stillads.

  Projektet er debatteret på generalforsamling den 2. juni 2003.


  Renovering af ejendommens øvre facader

  Projektet er behandlet på bestyrelsemøder pr. 29-05-2002 og pr. 07-07-2002, og det er bestyrelsens holdning, at en renovering af de øvre facader må udskydes indtil videre.

  Se også projektet Renovering af underfacade mod gaden.


  Renovering af murværk i ejendommens øvre facader

  Bestyrelsen har vurderet, at renovering af facadernes murværk er mindre presserende end det øvrige påkrævede vedligehold af ejendommen.

  Det er dog klart, at der børes "gøres noget" indenfor en overskuelig fremtid, idet fugningerne generelt er i ringe stand. Dette gælder specielt facaden mod Ingerslevsgade, hvor påvirkningen fra vind og vejr er størst.

  Sagen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde, og nærmere information vil blive publiceret snarest herefter.