Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal

Projektet er gennemført og afsluttet

På generalforsamlingen pr. 14-04-2004 kunne formanden Thomas Sørensen med en vis stolthed bekendtgøre, at salget af loftlokalet Krusågade 35, 5 sal, nu er endeligt gennemført og afsluttet.

Det har været en lang og sej kamp med flere og større udfordringer end bestyrelsen havde forestillet sig, da de første ideer om et salg blev bragt på bane for mere end to år siden.

Ejerforeningens medlemmer kan imidlertid være godt tilfredse med de opnåede resultater, som har gavnet foreningens likviditet og skabt mulighed for gennemførelse af betydelige vedligeholds- og forbedrings­arbejder uden lån­tagning eller forhøjelse af ejerforenings­bidrag.

Ejerne af de nye lejligheder i Krusågade 35, 5. sal, har taget en række billeder, som afslutter fotoserien fra projektet.


Arbejdet med tinglysning skrider fremad

Bestyrelsen har pr. 04-01-2004 modtaget kopi af fire dokumenter, som skal fremsendes til tinglysning.


Salg og etablering af nye lejligheder er næsten afsluttet

Ved status pr. 21-11-2003 udestår kun endelig tinglysning af de nye ejerlejligheder.

Bestyrelsen besluttede på møde pr. 05-11-2003 at udbetale 2/3 af den tilbageholdte garantisum, da der ikke forudses større reparationsarbejder inden projektet er fuldstændig færdigt.


Bygge-projektet er færdigt og salget er gennemført

Ved status pr. 03-10-2003 er bygge-projektet færdigt  - set fra ejerforeningens synspunkt.

Der vil således ikke længere komme håndværkere på daglig basis, ligesom det må forventes, at alle støv- og støjgener er ophørt.

Selvom bygge-projektet er færdigt udestår der fortsat en del malerarbejde før lejlighederne er endeligt indflytningsklare. Bestyrelsen forventer ikke at dette vil medføre gener for de øvrige beboere i opgangen.

Salget af loftlokalet er gennemført, idet der dog udestår tinglysning og ibrugtagningstilladelse fra Kommunen. Bestyrelsen tilbageholder garanti-summen til sikring mod skader i underliggende lejligheder indtil der foreligger skriftlig godkendelse fra Kommunen.

Bestyrelsen vil i øvrigt gerne henlede opmærksomheden på en artikel bragt i ErhvervsBladet pr. 25-09-2003 vedrørende de skattemæssige aspekter af salget.


To nye ejere i foreningen

Thomas Smedegaard har via mail pr. 17. juli 2003 bedt bestyrelsen opdatere hjemmesiden, så det fremgår, at de fremtidige ejere af de to nye lejligheder på 5. sal bliver Niels Christian Hancke og Kristian Walsøe (se også beboerlisten).

Thomas Smedegaard er dog fortsat byggeleder på projektet, som fik den formelle byggetilladelse fra Københavns Kommune pr. 23. juni 2003.

Ingeniør Kurt Nicolaisen fører tilsyn med byggeriet på ejerforeningens vegne og har fremsendt de første byggenoter pr. 4. juli 2003.

Bestyrelsen vil gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen, og har i denne forbindelse også bedt Vest Administrationen fremsende meddelelse om fremtidig betaling af ejerforeningsbidrag for henholdsvis ejerlejlighed nr. 32 og ejerlejlighed nr. 33.

Bestyrelsen har i øvrigt haft lejlighed til at optage endnu et par fotoserier fra arbejdets udførelse.


Fuld gang i byggeriet

En del af bestyrelsen har pr. 29. juni 2003 holdt et kort møde med Thomas Smedegaard, hvor skøde og kontrakt blev nøje gennemgået, og hvor alle dokumenter i sagen blev overdraget fra den afgående til den nye formand.

Efterfølgende inviterede Thomas Smedegaard på et kig på arbejdets udførelse, se fotoserien herfra.


Byggeprojektet er igang pr. 13. juni 2003

Bestyrelsen har givet grønt lys for de indledende forberedelser til etablering af to nye ejerlejligheder i loftlokalet.

Køber Thomas Smedegaard har således fået opsat stillads med skakt til nedstyrtning af byggeaffald, og er stort set færdig med nedrivning af alle ikke-bærende skillevægge.

Bestyrelsen har besigtet lokalet og herunder taget en kort fotoserie.

Det har tidligere været vanskeligt at danne sig et indtryk af loftlokalets faktiske størrelse, men nu hvor skillevæggene er fjernet, fremstår lokalet som en meget stor, tom gildesal.

Der udestår stadig tinglysning og endelig byggetilladelse fra Kommunen, og ifølge aftale (samt skriftlig kontrakt) skal alle godkendelser være på plads, før der foretages yderligere byggearbejde med etablering af lejligheder.


Byggeprojektet forventes gangsat ultimo maj 2003

Ifølge kontraktlig forpligtelse har bestyrelsen - som sælger - sørget for, at loftlokalet er blevet ryddet og fejet.

Gammelt skrammel svarende til to store, fyldte containere er båret ned og bortskaffet fra ejendommen. Firmaet Renex Gruppen har stået for dette arbejde, som er gennemført til bestyrelsens tilfredshed.

Køber Thomas Smedegaard har indsendt anmodning om byggetilladelse og forventer at gå igang med arbejdet, så snart der foreligger svar fra Kommunen.

Thomas Smedegaard har i denne forbindelse udarbejdet en hovedtidsplan for byggeprojektet, som forventes at strække sig over max. 12 uger.


Loftet er solgt pr. 14. marts 2003

Bestyrelsen har efter langvarige og intensive forhandlinger indgået kontrakt med køber Thomas Smedegaard om salg af loftlokalet Krusågade 5. sal.

Det har været en "lang og sej kamp", og bestyrelsen er da også ganske stolt over at kunne præsentere den underskrevne kontrakt for ejerforeningens medlemmer.Bestyrelsen indgår forhandling med køber vedr. salg af Krusågade 5. sal

Annonce bragt i Berlingske Tidende Efter annoncering i Berlingske Tidende søndag den 20. oktober 2002 har bestyrelsen arrangeret forevisning af lokalet for interesserede købere.

Efterfølgende har bestyrelsen haft konkrete forhandlinger med potentielle købere, idet der er udarbejdet forslag til en kontrakt, som præcist specificerer en lang række forbehold for købers overtagelse af lokalet.

Bestyrelsen forventer afgørelse i sagen inden udgangen af februar 2003.

Se også tidligere reklame-side med link fra forsiden.Salg af ejendommens loftlokaler på Krusågade 5. sal

Det er bestyrelsens opfattelse, at loftlokalerne på 5. sal med fordel kan sættes til salg med sigte på indretning af én eller to selvstændige ejerlejligheder.

Før et eventuelt salg vil de nuværende pulterkamre blive flyttet til nyindrettede lokaler i den dybe kælder, ligesom der skal foretages en formel justering af ejendommens samlede fordelingstal.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et detaljeret budget, men Bestyrelsen forventer umiddelbart et betydeligt overskud til Ejerforeningen, som med fordel vil kunne anvendes ved finansieringen af Ejerforeningens øvrige projekter, herunder specielt renoveringen af kælder, karnap og facade.

Bestyrelsen anbefaler en gennemførelse af projektet, og vil herunder gerne henvise til en uddybende artikel om emnet bragt i Jyllands-Posten pr. 02-12-2001.

Projektet er tidligere debateret på generalforsamlingen pr. 06-03-2002.

Projektet har været debatteret på ekstraordinær generalforsamling 02-10-2002, hvor det blev pålagt bestyrelsen at sætte loftet til salg via annonce i dagspressen.

Skitsetegninger over plan og snit er tilgængelige i PDF format.